ERIK MADIGAN HECK
×

New York Times Magazine

, Katie Ledecky, Chromogenic Print, 8.5 x 10.5 inches, 2016

New York Times Magazine

, Katie Ledecky, Chromogenic Print, 42 x 28 inches, 2016

New York Times Magazine

, Katie Ledecky, Chromogenic Print, 38 x 28 inches, 2016

New York Times Magazine

, David Boudia & Apolo Ohno, Chromogenic Print, 42 x 28 inches, 2016

New York Times Magazine

, Kayla Harrison & Jimmy Pedro, Chromogenic Print, 42 x 28 inches, 2016

New York Times Magazine

, Kayla Harrison & Jimmy Pedro, Chromogenic Print, 42 x 28 inches, 2016

New York Times Magazine

, Kerri Walsh Jennings & Mia Hamm, Chromogenic Print, 42 x 28 inches, 2016

New York Times Magazine

, Simone Biles & Dominique Moceanu, Chromogenic Print, 42 x 28 inches, 2016

New York Times Magazine

, Simone Biles , Chromogenic Print, 28 x 42 inches, 2016

New York Times Magazine

, Allyson Felix & Joanna Hayes, Silver Gelatin Print, 42 x 28 inches, 2016

New York Times Magazine

, Allyson Felix & Joanna Hayes, Silver Gelatin Print, 28 x 42 inches, 2016
image/svg+xml
image/svg+xml
image/svg+xml